Χάρτης υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές

Η SPEED COURIERS στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της, εναρμονίζει τον ισχύοντα Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) σύμφωνα με τις αποφάσεις και τους κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ (σχετ.αποφάσεις) με πρωταρχικό στόχο τη ρύθμιση των σχέσεών της με τους συναλλασσόμενους καταναλωτές, πελάτες της.

Ο Χ.Υ.Κ. εκτός από τη βασική και υπεύθυνη πληροφόρηση σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που προσφέρει η SPEED COURIERS, προσδιορίζει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις μεταξύ πελατών και Επιχείρησης, ώστε ο κάθε πελάτης της να μπορεί να ελέγχει την αξιοπιστία της Επιχείρησης και να αναζητά σε τυχόν περιπτώσεις που ευθύνεται η SPEED COURIERS την προβλεπόμενη αποζημίωση.

Η SPEED COURIERS μπορεί να εγγυηθεί το απόρρητο της αλληλογραφίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και των Νόμων του Κράτους και να παρέχει τις υπηρεσίες της με την απαιτούμενη κατά περίπτωση εχεμύθεια για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, πελατών της.

Επισημαίνεται ότι οι υποχρεώσεις αυτές που αφορούν προϊόντα – υπηρεσίες που παράγει και προσφέρει η SPEED COURIERS, απορρέουν τόσο από τις διατάξεις της Ε.Ε.Τ.Τ. και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους, όσο και από τς Παγκόσμιες Συμβάσεις.

Η συνεχής προσπάθεια της SPEED COURIERS για την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της εντατικοποιείται με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εκσυχρονισμό της, ώστε και σήμερα και στο μέλλον να είναι εμφανής η παρουσία της σε κάθε πόλη της Ελλάδας και σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου μας.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η SPEED COURIERS αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία λειτουργεί με την μορφή ομορρύθμου εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνει δε νομικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και τελεί υπό την εποπτεία της Ε.Ε.Τ.Τ.

Η SPEED COURIERS έχει ως σκοπό της την οργάνωση και διακίνηση προϊόντων εντός Αττικής, εντός και εκτός Ελλάδας μέσω αντιπροσώπων ή και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και την παροχή μέσω αυτών ταχυδρομικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων ήτοι την παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία, ταξινόμηση και προώθηση για διανομή και παράδοση στον παραλήπτη μικροδεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επείγουσης διαβίβασης (COURIER), καθώς και την εκτέλεση κάθε άλλου έργου που προσδιορίζει στη φύση των Ταχυμεταφορών.

 

Για την σύνταξη του παρόντος Χ.Υ.Κ. λήφθηκε υπόψη:

  1. Οι διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσιάς
  2. Οι σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης
  3. Ο Νόμος 2688/98
  4. Οι αποφάσεις υπ’ αριθμ. 687/327 & 688/52 της Ε.Ε.Τ.Τ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η SPEED COURIERS, προσφέρει τις ακόλουθες ταχυδρομικές υπηρεσίες εντός της Χώρας και στο Εξωτερικό:

 

Α. ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
α) Στην περιοχή της Αττικής (Intercity) και
β) Σε 120 πόλεις της χώρας (Domestic), με συνεργαζόμενο δίκτυο αντιπροσώπων.
Με την εν λόγω Υπηρεσία διακινούνται με ταχύτητα και ασφάλεια αντικείμενα. Υπάρχει δυνατότητα να σταλούν και ως ασφαλισμένα με την καταβολή πρόσθετου αναλογικού τέλους.
Η επίδοση των αντικειμένων στην Αττική, πραγματοποιείται αναλόγως της επιλεγμένης υπηρεσίας αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή τους από τον αποστολέα.
Η επίδοση των αντικειμένων στην Υπόλοιπη Ελλάδα, πραγματοποιείται:
1. στους μη Δυσπρόσιτους Χερσαίους Προορισμούς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή τους από τον αποστολέα.
2. στους μη Δυσπρόσιτους Νησιωτικούς Προορισμούς εντός 1-2 εργασίμων ημερών από την παραλαβή τους από τον αποστολέα.
3. στους Δυσπρόσιτους Χερσαίους ή Νησιωτικούς Προορισμούς εντός 2-4 εργασίμων ημερών από την παραλαβή τους από τον αποστολέα.

1.2 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Τα αντικείμενα αυτά είναι αποστολές με σημαντική αξία η οποία δηλώνεται από τον αποστολέα και ασφαλίζεται κατόπιν αιτήσεώς του.
Εκτός της συνήθους χρέωσης καταβάλλεται επί πλέον και το αναλογούν ποσό ασφαλίστρων.

1.3 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Είναι τα ταχυδρομικά αντικείμενα που διαχειρίζονται και επιδίδονται αφού εισπραχθεί για λογαριασμό του αποστολέα το ποσό της αντικαταβολής. Για τα αντικείμενα αυτά καταβάλλεται ειδική πρόσθετη χρέωση.

 

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.1 INTERNATIONAL SERVICE (DOOR TO DOOR)
Με την Υπηρεσία αυτή διακινούνται με ταχύτητα και ασφάλεια αντικείμενα. Η επίδοση των αντικειμένων πραγματοποιείται από 1-3 εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα παραλαβής τους στους περισσότερους προορισμούς του εξωτερικού.

2.2 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Αποστολές Δηλωμένης Αξίας Εξωτερικού γίνονται δεκτές εφόσον η συνεργαζόμενη με την SPEED COURIERS εταιρεία του εξωτερικού αποδέχεται τις αποστολές της κατηγορίας αυτής καθώς και το ύψος της δηλωθείσας αξίας.

3.2 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Δεν γίνονται δεκτές.

 

Β. ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΔΕΜΑΤΩΝ

1. ΣΥΝΗΘΗ ΔΕΜΑΤΑ
Το ανώτατο όριο αποδεκτού βάρους ανά τελική συσκευασία/περιέκτη είναι 35 κιλά, με παρέκκλιση μέχρι 40 κιλά. Υπάρχουν απαγορεύσεις σχετικά με το περιεχόμενο των δεμάτων και αφορούν εύφλεκτες, εκρηκτικές, καυστικές, διαβρωτικές και ναρκωτικές ουσίες, καθώς και περιορισμοί που αφορούν αφενός τη συσκευασία εύθραυστων αντικειμένων, υγρών και λιπαρών ουσιών, προϊόντων σε σκόνη, χρωστικών και βιολογικών ουσιών, λοιμωδών και μη και αφετέρου τις διαστάσεις των δεμάτων.

Πληροφορίες για τις προβλεπόμενες διαστάσεις των δεμάτων παρέχονται από τα Γραφεία της SPEED COURIERS.

1.1 ΟΓΚΩΔΗ
Η υπέρβαση των διαστάσεων των συνήθων δεμάτων σε σχέση με το βάρος τους, επιβάλλει την καταβολή από τον αποστολέα της χρέωσης, επί του ογκομετρικού βάρους, το οποίο προκύπτει από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο (μήκος σε cm X πλάτος σε εκατοστάX ύψος σε εκατοστά)/5.000.

1.2 ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ
Εφόσον ζητηθεί από τον εντολέα αποστολέας ή παραλήπτη, προβλέπεται ειδική προστατευτική συσκευασία με καταβολή πρόσθετης χρέωσης, για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

 

Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στόχος της Επιχείρησης είναι:

1.1 Τα αντικείμενα Ταχυμεταφοράς Intercity να επιδίδονται ως εξής :
1.2 Τα Α΄ προτεραιότητας αυθημερόν.
1.3 Τα Β΄ προτεραιότητας την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα παραλαβής τους.
1.4 Τα Γ΄ προτεραιότητας σε τρεις (3) ημέρες από την ημέρα παραλαβής τους.
1.5 Τα αντικείμενα «Ομαδικής επιστολής με Διεύθυνση» επιδίδονται μέσα σε δύο (2) έως πέντε (5) εργάσιμες μετά την ημέρα παραλαβής τους.

Τα αντικείμενα ταχυμεταφοράς Domestic εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους ανάλογα με την πόλη προορισμού, με εξαίρεση τις παραδόσεις στα δυσπρόσιτα/απομακρυσμένα σημεία όπου οι παραδόσεις γίνονται μέσα σε 4 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Α. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SPEED COURIERS & ΠΟΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Η SPEED COURIERS ευθύνεται για απώλεια ή καταστροφή των διακινουμένων αντικειμένων από υπαιτιότητα της και ο αποστολέας δικαιούται αποζημίωσης, βάσει της απόφασης υπ’ αριθμ. 688/52 της Ε.Ε.Τ.Τ. περί του καθορισμού των περιπτώσεων που επιβάλλεται αποζημίωση για την πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ορισμοί:
1. Ως ολική απώλεια νοείται η απώλεια αντικειμένου μετά την πάροδο πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του.
2. Ως μερική απώλεια νοείται η απώλεια μέρους της αρχικής αποστολής είτε λόγω ανοίγματος της συσκευασίας είτε λόγω μη παράδοσης κάποιου ταχυδρομικού αντικειμένου από σύνολο φακέλων ή δεμάτων, γεγονός που διαπιστώνεται πριν ή έως και κατά την ώρα παράδοσης.
3. Ως ολική καταστροφή νοείται η παντελής καταστροφή του ταχυδρομικού αντικειμένου εξαιτίας της πλημμελούς μεταφοράς του.
4. Ως μερική καταστροφή νοείται η καταστροφή μέρους της αποστολής εξαιτίας της πλημμελούς μεταφοράς της.
5. Ως πραγματική αξία νοείται για τα μεν έγγραφα το κόστος σύνταξης, αντικατάστασης ή αναπαραγωγής του και για τα δε αντικείμενα, το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης τους, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα εγκαίρως προσκομιζόμενα παραστατικά, λαμβανομένης κάθε φορά υπόψη της μικρότερης αξίας από τις κάτωθι αναφερόμενες, η οποία δε μπορεί ποτέ να υπερβαίνει τα όρια ποσών που ορίζονται στην απόφαση υπ’ αριθμ. 688/52 της Ε.Ε.Τ.Τ.
6. Η όποια απαίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως πρός το Τμήμα Ζημιών-Αποζημιώσεων της Speed Couriers, εντός  δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομικού αντικειμένου.

Σε περίπτωση που κριθεί, με απόφαση της SPEED COURIERS ότι την ευθύνη για την ζημία, απώλεια, κλοπή ή καθυστέρηση ως προς την παράδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου φέρει η ίδια η εταιρία, τότε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα ενημερώνει σχετικά τον πελάτη και θα του ζητά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποζημίωσή του.

Οι καταβαλλόμενες σήμερα αποζημιώσεις για την περίπτωση της πλημμελούς εκπλήρωσης των υπηρεσιών από την πλευρά της SPEED COURIERS απέναντι σε μεμονωμένους πελάτες, οι οποίοι εκτός από την εκάστοτε ατομική σύμβαση δεν έχουν συνάψει άλλη σύμβαση με την εταιρία είναι οι εξής :

α) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου, το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50 € και μέγιστη αποζημίωση 70 € και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
β) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 100 € και μέγιστη αποζημίωση 150,00 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
γ) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσό της δηλωθείσας αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή.
δ) Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή της κλοπής ή της καταστροφής, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για ολική απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή.
ε) Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας.
στ) Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσης του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.
ζ) Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6 € για κάθε μέρα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100 €.
η) Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται.
θ) Στην περίπτωση πολλαπλής αποστολής κατά την οποία αποστέλλονται προς τον ίδιο παραλήπτη πολλά ταχυδρομικά αντικείμενα ταυτόχρονα, η ως άνω αποζημίωση αφορά το σύνολο των ταχυδρομικών αντικειμένων που αποτελούν την εν λόγω αποστολή κι όχι το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά.

Περαιτέρω, ως προς τους πελάτες με τους οποίους η εταιρία έχει συνάψει συμβάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που αφορούν στη μακροχρόνια παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών και στη διακίνηση πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων, ως προς τις τυχόν οφειλόμενες αποζημιώσεις, ισχύουν οι συμφωνημένοι ειδικότεροι όροι, με την προϋπόθεση ότι η καταβαλλόμενη αποζημίωση δε θα υπερβαίνει την πραγματική αξία του κάθε φακέλου και με ανώτατο όριο το ποσό των 70 ευρώ ανά αποστολή ή την πραγματική αξία του δέματος ή των δεμάτων και με ανώτατο όριο το ποσό των 150,00 ευρώ ανά αποστολή.

Η SPEED COURIERS δεν φέρει καμία ευθύνη και ουδεμία αποζημίωση καταβάλει :

1. Για την απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από λάθος ή παράλειψη ή αποδεδειγμένη αμέλεια του αποστολέα ή του παραλήπτη, όπως ιδίως η ακατάλληλη συσκευασία, η λανθασμένη περιγραφή του αντικειμένου και τα ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη.
2. Για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αποθετική ή ειδική ζημία, από απώλεια εισοδήματος, κέρδων, τόκων, αγορών ή χρήσεως, διάρρηξης συμβολαίων κ.λ.π.
3. Για καταβολή αποζημίωσης όταν η απαίτηση αυτής δεν γίνει εγγράφως στους προβλεπόμενους χρόνους.
4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων.
5. Σε περίπτωση που η μερική ή ολική καταστροφή οφείλεται στην ιδιαίτερα ευπαθή φύση του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή δέματος, όπως ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα.
6. Σε περιπτωση αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη.
7. Σε περίπτωση αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις Αρμόδιες Αρχές.
8. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των 6 μηνών.
9. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης παραλάβει και δεν εκφράσει γραπτή επιφύλαξη επί του ΣΥΔΕΤΑ ή δεν εκφράσει έγγραφη επιφύλαξη εντός τριων (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του αντικειμένου του.
10. Σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη εξ οιασδήποτε αιτίας σχετικά με την πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών εφόσον δεν έχει υποβληθεί από τον χρήστη των εν λόγω υπηρεσιών σχετική απαίτηση εντός έξι (6) μηνών από την κατάρτιση της ταχυδρομικής σύμβασης των χρονικών ορίων όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα ΧΥΚ.
11. Σε περίπτωση ενεργειών ή πράξεων που είναι αντίθετες με τους νόμους του Κράτους.
12. Για καταβολή αποζημίωσης εφόσον ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει πλήρως κάθε οικονομική του υποχρέωση προς τη SPEED COURIERS, η οποία απορρέει από την εκάστοτε προβλεπόμενη μεταξύ τους σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ασφαλίστρων.
13. Για καταβολή αποζημίωσης εφόσον ο πελάτης δεν προσκομίσει εγκαίρως τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα της αξίας των προς αποζημίωση ταχυδρομικών αντικειμένων.
14. Με την πληρωμή της αποζημίωσης η SPEED COURIERS υποκαθίσταται μέχρι του ποσού της αποζημίωσης σε όλα τα δικαιώματα του αποζημιωθέντος, για ενδεχόμενη προσφυγή, είτε εναντίον άλλου προσώπου.
15. Υποχρέωση της Επιχείρησης, για την οποία ευθύνεται, είναι αυτή που απορρέει από το Χ.Υ.Κ. και από μη εφαρμογή διατάξεων νόμων και διεθνών ταχυδρομικών συμβάσεων.
16. Αποδεδειγμένη αθέτηση υποχρέωσης είναι αυτή που προκύπτει ύστερα από διοικητική έρευνα των ελεγκτικών οργάνων της επιχείρησης.
17. Έντυπες αιτήσεις αναζήτησης και αιτήσεις αποζημιώσεων βρίσκονται στα Γραφεία της SPEED COURIERS.
18. Ο αποστολέας ή παραλήπτης μπορεί με την επίδειξη του ΣΥΔΕΤΑ του ταχυδρομικού αντικειμένου και την κατάθεση της αίτησης αναζήτησης και της αίτησης αποζημίωσης, στα Γραφεία της SPEED COURIERS, να πληροφορηθεί για την τύχη του εν λόγω αντικειμένου και στην περίπτωση που ευθύνεται η SPEED COURIERS, σύμφωνα με τα παραπάνω, να αποζημιωθεί.
19. Επισημαίνεται ότι την αποζημίωση δικαιούται ο αποστολέας ή ο παραλήπτης σε περίπτωση που παραιτηθεί της σχετικής αξίωσης ο αποστολέας.
20. Η SPEED COURIERS οφείλει να πληροφορήσει εντός προθεσμίας έξι (6) εβδομάδων τον αιτούντα με συστημένη επιστολή, για την τύχη του ταχυδρομικού αντικειμένου που παρέδωσε στην SPEED COURIERS, για διαχείριση.
21. Όταν πρόκειται για αίτηση αναζήτησης αντικειμένων εξωτερικού η SPEED COURIERS οφείλει να απαντήσει στον αιτούντα με συστημένη επιστολή, για την τύχη του αντικειμένου που απέστειλε, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αναζήτησης, με την προυπόθεση ότι η Ξένη Ταχυδρομική Εταιρεία έχει απαντήσει στην SPEED COURIERS εντός των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης προθεσμιών.
22. Στην περίπτωση που πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω η αποζημίωση καταβάλλεται από την SPEED COURIERS στον αιτούντα εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης.

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο τιμοκατάλογος της SPEED COURIERS είναι στην διάθεση παντός ενδιαφερομένου.

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

1. Το Πρόγραμμα των εργασίμων ημερών και των ωρών συναλλαγής της SPEED COURIERS για την εξυπηρέτηση των πελατών καταρτίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες δυνατότητες της επιχείρησης.
2. Για την κατάρτιση του παραπάνω προγράμματος η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια όπως την περίοδο του έτους ( χειμερινό-θερινό ωράριο, περίοδος Χριστουγέννων κ.λ.π. ), το χαρακτήρα της περιοχής ( αστική, εμπορική κ.λ.π.), τον όγκο της περιοχής, κ.λ.π.
3. Το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων της SPEED COURIERS είναι τις εργάσιμες ημέρες ( Δευτέρα έως Παρασκευή ) από 08.30 έως της 18:00.
4. Είναι δυνατόν τα Γραφεία να παραμείνουν ανοιχτά απογευματινές ώρες μέχρι 20.00 ώρα καθώς επίσης Σάββατο και Κυριακή.
5. Οι πίνακες που εμφανίζουν το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων της εταιρίας τις απογευματινές ώρες, καθώς επίσης και Σάββατο και Κυριακή, βρίσκονται σε εμφανές σημείο στο χώρο συναλλαγής των γραφείων της εταιρίας.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1. Η SPEED COURIERS συνεργάζεται με το Δίκτυο Αντιπροσώπων, ομοειδούς εταιρείας ταχυμεταφορών στους οποίους έχει αναθέσει τη διανομή και παράδοση στους παραλήπτες της περιοχής τους τα αποστελλόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα και στους οποίους καταβάλει ανάλογη προμήθεια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδική συμφωνία που υπογράφεται μεταξύ της συνεργαζόμενης εταιρείας Δικτύου και της SPEED COURIERS.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΕΒΑΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Το προσωπικό της SPEED COURIERS είναι υποχρεωμένο να επιδεικνύει τον αρμόζοντα σεβασμό έναντι των συναλλασσόμενων πελατών της κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του. Διαπιστωμένες υπηρεσιακές παραβάσεις του προσωπικού σε θέματα συμπεριφοράς ελέγχονται αυστηρά από την εταιρεία με την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του υπαίτιου προσώπου.
2. Παράπονα των πελατών κατά του προσωπικού για ανάρμοστη συμπεριφορά γίνονται προφορικά στον Προϊστάμενο του προσωπικού της εταιρείας ή στον Αναπληρωτή του, ή με την υποβολή έντυπης αναφοράς παραπόνων, ή και απλής έγγραφης αναφοράς προκειμένου αυτή να χρησιμεύει ως στοιχείο διοικητικής έρευνας σε βάρος του υπαίτιου προσωπικού.
3. Έντυπες αναφορές παραπόνων βρίσκονται στα Γραφεία της έδρας της εταιρείας.
4. Στην περίπτωση κατάθεσης αναφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω ο παραπονούμενος πελάτης είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με τα ελεγκτικά όργανα της επιχείρησης, εφόσον τούτο του ζητηθεί για τον ανωτέρο λόγο.
5. Η SPEED COURIERS οφείλει να πληροφορήσει τον παραπονούμενο πελάτη, ο οποίος έχει ενεργήσει σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, για τα αποτελέσματα της διοικητικής έρευνας και την τυχόν άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του υπαιτίου υπαλλήλου της επιχείρησης.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1. Για την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων πελατών σχετικά με κάθε απορία, πρόβλημα, ή παράπονο που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση του, συστήνεται και λειτουργεί στην έδρα της επιχείρησης, στην Αθήνα, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
2. Η επιχείρηση οφείλει να απαντήσει εντός 20 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής επιστολής του πελάτη, που αφορά οποιοδήποτε θέμα εξυπηρέτησής του, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
3. Εάν η απάντηση δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να είναι οριστική, η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον πελάτη για την διαδικασία που θα ακολουθήσει για την επίλυση του προβλήματος του στα πλαίσια του παρόντος Χ.Υ.Κ., των κανονιστικών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας, καθώς επίσης να τον πληροφορήσει οριστικά σύμφωνα με τα παραπάνω μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας.
4. Η παρούσα υποχρέωση της επιχείρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που προβλέπονται διαφορετικα από τον παρόντα Χ.Υ.Κ. ή την κείμενη νομοθεσία.
5. Ο αριθμός τηλεφώνου και το ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας των πελατών με την SPEED COURIERS βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα της SPEED COURIERS (www.speedcouriers.gr)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των συναλλασσόμενων πελατών και της επιχείρησης και αφού ο πελάτης δεν έχει επιλύσει οριστικά το πρόβλημα του με το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης για την Πληροφόρηση των Πελατών, οφείλει να απευθυνθεί σχετικά με απλή έγγραφη αίτηση του στη διεύθυνση της επιχείρησης και να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς του από την αρμόδια Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό.
2. Διαφορά είναι η αποδεδειγμένη αθέτηση από την επιχείρηση του παρόντος Χ.Υ.Κ.
3. Με την διαδικασία αυτή η επιχείρηση οφείλει να απαντήσει οριστικά στον καταναλωτή για την υπόθεσή του μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης.
4. Η παραπάνω αίτηση για την επίλυση της διαφοράς μπορεί να κατατεθεί και στους κατά τόπους αντιπροσώπους της SPEED COURIERS και οι οποίοι οφείλουν να διαβιβάσουν άμεσα την αίτηση στα Κεντρικά Γραφεία της SPEED COURIERS για την περαιτέρω διερεύνηση της και απάντηση στον αιτούντα.
5. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν οδηγηθεί ενώπιον των Δικαστηρίων, αρμόδια ειναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

1. Η SPEED COURIERS αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξυπηρετεί τους πελάτες κατά τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Για αυτό το λόγο για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις της με τους πελάτες οφείλει να χρησιμοποιεί απλουστευμένες, ταχύρρυθμες και σαφείς διαδικασίες μέσα στα πλαίσια των Νόμων της Πολιτείας και των Διεθνών Ταχυδρομικών συμβάσεων, εκπαιδεύοντας και επιμορφώνοντας κατάλληλα το προσωπικό της.

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να συντηρεί σε καλή κατάσταση τα μέσα και τις εγκαταστάσεις της, επισκευάζοντας και αποκαθιστώντας κάθε βλάβη ή ανωμαλία που επηρεάζει την εξυπηρέτηση των πελατών της.
2. Σε περιπτώσεις βλαβών, ανωμαλιών, ή εξωγενών δυσμενών παρεμβάσεων που προκαλούν ανωμαλία στη λειτουργία του δικτύου, η SPEED COURIERS είναι υποχρεωμένη να προβαίνει στην άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας, ενεργώντας σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας και τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις ασφάλειας.

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Μέσα στους γενικότερους στόχους της επιχείρησης, είναι ο διαρκής εκσυγχρονισμός της και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
2. Ο σχεδιασμός και έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τους στόχους βελτίωσης των χρόνων επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων.
3. Η εισαγωγή νέων υπηρεσιών-προιόντων που θα λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και θα στηρίζονται στα επιτεύματα της σύγχρονης τεχνολογίας.
4. Η ύπαρξη ικανοποιητικού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών.
5. Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της τεχνολογικής υποδομής (αυτοματοποίηση διαλογής ταχυδρομικών αντικειμένων περιοχών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και σύνδεση διαλογής με προγράμματα διαβιβάσεων).
6. Καθιέρωση συστηματικών διαδικασιών για την υλοποίηση ολοκληρωμένης πολιτικής πληροφοριακών συστημάτων που θα παρέχουν πλήρη υποστήριξη στο σύνολο των διαδικασιών της SPEED COURIERS σε Κεντρικό και Περιφεριακό επίπεδο.
7. Αναβάθμιση της πολιτικής ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης με βάση την νέα οργανωτική δομή της SPEED COURIERS και την αύξηση της παραγωγικότητας με την χρήση νέων τεχνολογιών.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο Χ.Υ.Κ.

Ο Χ.Υ.Κ δεν ισχύει στις περιπτώσεις :
1. Ανωτέρας βίας και ιδιαίτερα σε έκτακτα γεγονότα των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της Επιχείρησης (απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συγκοινωνιακές, τηλεπικοινωνιακές συνθήκες, κ.λ.π.)
2. Εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια ταχυδρομικών αντικειμένων.
3. Αδυναμίας πρόσβασης οργάνου της επιχείρησης στο ακίνητο που οφείλεται στον πελάτη (αποστολέα ή παραλήπτη) ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
4. Μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων πελατών (στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων μεταξύ της SPEED COURIERS και πελατών).
5. Ενεργειών που είναι αντίθετες με τους νόμους του Κράτους.
6. Μη υλοποίησης της υποχρέωσης της SPEED COURIERS εξαιτίας της υπαιτιότητας ή επιθυμίας του πελάτη.
7. Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος.
8. Μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του πελάτη που δεν προβλέπεται από τον Χ.Υ.Κ..
9. Μη υλοποίησης της υποχρέωσης της SPEED COURIERS εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.
10. Αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του πελάτη ή τρίτου προσώπου.
11. Αποδεδειγμένης αδυναμίας της Επιχείρησης.
12. Ο παρών χάρτης ισχύει και καλύπτει και όλους τους τυχόν αντιπροσώπους του Εθνικού Δικτύου εφόσον διακινούν αντικείμενα με voucher της SPEED COURIERS.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Χ.Υ.Κ.
Οι υποχρεώσεις της SPEED COURIERS που απορρέουν από το Χ.Υ.Κ., θα έχουν κανονιστική ισχύ δύο μήνες μετά την έγκρισή τους από την Ε.Ε.Τ.Τ.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.