Όροι χρήσης

1.Εισαγωγή
Ο ιστότοπος speedcouriers.gr είναι ο δικτυακός τόπος της εταιρείας Speedcouriers που ασχολείται με ταχυμεταφορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η speedcouriers έχει έδρα στην Καλλιθέα Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού 184 Τ.Κ. 17671, τηλέφωνο επικοινωνίας 210.9762007 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@speedcouriers.gr.
H χρήση τουιστότοπου speedcouriers.gr διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης.
Για τις ανάγκες των παρόντων όρων, ο διαδικτυακός τόπος speedcouriers.gr θα καλείται «Ιστότοπος» ή «Διαδικτυακός Χώρος».

2. Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου
2.1 Ο εκάστοτε επισκέπτης του Διαδικτυακού Χώρου, ο οποίος για τις ανάγκες των παρόντων όρων χρήσης καλείται «Χρήστης», αποδέχεται ότι με μόνη την περιήγησή του στον Διαδικτυακό Χώρο συναινεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του, τους οποίους δηλώνει ότι ανέγνωσε, κατενόησε και αποδέχεται. Περαιτέρω, ο Χρήστης δηλώνει ότι κάθε φορά που περιηγείται τον Διαδικτυακό Χώρο θα λαμβάνει γνώση των όρων χρήσης και πιθανών μελλοντικών προσθηκών ή/και τροποποιήσεων αυτών και συναινεί με αυτούς με μόνη τη χρήση του Διαδικτυακού Χώρου, άλλως, σε περίπτωση διαφωνίας, καλείται να μη συνεχίζει την περιήγηση.
2.2 Ο Χρήστης με την περιήγησή του στον Ιστότοπο έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το είδος και τη φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και να λάβει γνώση πληροφοριακού και μόνο χαρακτήρα νομικών ενημερώσεων.
Πιο ειδικά:
Ο Ιστότοπος δεν παρέχει σε καμία περίπτωση, κατ’ επάγγελμα ή έμμισθα, νομικές ή συμβουλές. Παραθέτει την επικαιρότητα και εκφράζει απλώς και μόνο απόψεις για διάφορα θέματα γενικού & ειδικού ενδιαφέροντος που ανακύπτουν. Η συμμετοχή των επισκεπτών και οι ενημερωτικού χαρακτήρα ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιστότοπου παρέχονται δωρεάν. Οποιαδήποτε αναφορά από τον Ιστότοπο ή τρίτους σε νομικό θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ότι έχει την παρακάτω έννοια:
(α) Ότι πρόκειται για μια γενική και σύντομη απάντηση αυστηρά ενημερωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο ενός διαλόγου νομικού ενδιαφέροντος, την έναρξη του οποίου επεδίωξε ο Χρήστης.
(β) Η ενημέρωση από τον Ιστότοπο και οι πληροφορίες που μέσω αυτού θα συλλέξετε χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, καθώς αποτελούν απλές γνώμες και σκέψεις, χωρίς χαρακτήρα νομικής συμβουλής ή ς υπηρεσίας.
(γ) Δεν φέρουμε οιαδήποτε απολύτως ευθύνη από τη χρησιμοποίηση των παρεχομένων εντός του ανωτέρω πλαισίου απαντήσεων ή πληροφοριών. Όσοι Χρήστες προβαίνουν σε ερωτήσεις νομικής θεματολογίας τού ενδιαφέροντος τους, αυτομάτως και άνευ άλλης διατύπωσης αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ως προϋπόθεση και όρο.
2.3 Ρητώς συμφωνείται ότι ο Χρήστης έχει συμπληρώσει το 18ο έτος τής ηλικίας του.
2.4 Ρητώς συμφωνείται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Χρήστης θα επιλέξει να κάνει χρήση συγκεκριμένης κατηγορίας από τον Ιστότοπο, όπως π.χ. να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα απαιτηθεί να συμπληρώσει ορισμένα προσωπικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.
2.5 Τα όποια μηνύματα των Χρηστών αλλά και τα όποια μηνύματα προς Χρήστες είναι απολύτως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τη χρήση τού προσώπου στο οποίο καθένα απευθύνεται και το οποίο ζήτησε την επικοινωνία. Κανένα μέρος από αυτά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Εάν παραλήπτης μηνύματος δεν είναι ο κατονομαζόμενος παραλήπτης, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον αποστολέα και να διαγράψει το μήνυμα και οποιαδήποτε επισύναψη από το σύστημά του. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά. Ορισμένες σελίδες του Ιστότοπου ενδέχεται να απαιτούν συνθηματικό για την ανάγνωσή τους. Ο ενδιαφερόμενος Χρήστης μπορεί να ζητήσει να του αποσταλούν κωδικοί για την ανάγνωσή τους. Οι κωδικοί είναι μιας χρήσης και με περιορισμένη διάρκεια για να μην γίνεται κακή χρήση της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση του κωδικού σε τρίτο πρόσωπο πέραν από εκείνο το οποίο αιτήθηκε την αποστολή του. Οι κωδικοί αφορούν προσωπικά των αναγνώστη, δεν κοινοποιούνται ούτε και γνωστοποιούνται σε τρίτους. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση του Ιστότοπου επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.
2.6 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση τού Ιστότοπου ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης support@speedcouriers.gr είτε καλώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2109762007.

3. Τροποποιήσεις
3.1 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος δύναται να αλλάξει τόσο κατά τη δομή όσο και κατά το περιεχόμενό του, όπως π.χ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με την προσθήκη, κατάργηση ή/και τροποποίηση κάποιας κατηγορίας, ενότητας, εφαρμογής, λογισμικού κ.λπ., με την κατάργηση του συνόλου αυτής κ.λπ., κατά την ελεύθερη κρίση της ς εταιρείας και άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.
3.2 Ο Χρήστης δέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του έχει ενημερωθεί για πιθανές τροποποιήσεις λειτουργίας του Ιστότοπου καθώς και για πιθανές αντίστοιχες τροποποιήσεις των σχετικών όρων χρήσης και υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει γνώση αυτών κάθε φορά κατά την περιήγησή του.

4. Σύνδεσμοι – Υπερσύνδεσμοι
4.1 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Διαδικτυακός Χώρος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή/και υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς χώρους τρίτων προσώπων φυσικών ή/και νομικών, με τους οποίους ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν έχει καμία σχέση και δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν γένει περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών.
4.2 Επισημαίνεται στον Χρήστη ότι κάθε ένας από τους διαδικτυακούς τόπους, που συνδέεται με τον Ιστότοπο διέπεται από δικούς τους όρους χρήσης, των οποίων ο Χρήστης πρέπει να λάβει γνώση πριν περιηγηθεί σε αυτούς. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε από αυτούς τους τρίτους ιστότοπους ή και για το περιεχόμενό τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης των εν λόγω τρίτων διαδικτυακών χώρων. Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση οποιασδήποτε σύνδεσης προς τον Ιστότοπο για την προστασία της φήμης, των διακριτικών γνωρισμάτων και των εν γένει δικαιωμάτων τής ς εταιρείας.

5. Περιορισμός ευθύνης
5.1 Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη, και ο Χρήστης το αποδέχεται, ότι έχει οργανώσει τη λειτουργία του Ιστότοπου ώστε να είναι δυνατή η συνεχής και χωρίς προβλήματα περιήγηση σε αυτόν. Ωστόσο, για λόγους που δεν οφείλονται στον/στην υπεύθυνο/η του Ιστότοπου και ιδίως εξαιτίας της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ίσως ανακύψουν προβλήματα στον Ιστότοπο π.χ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαταραχές, καθυστερήσεις, λάθη, παραλείψεις ή ιοί, στον τρόπο εμφάνισης ορισμένων σελίδων, κατηγοριών, στη λειτουργία εφαρμογών κ.α.. Συνεπώς, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την ακρίβεια, το έγκαιρο και την πληρότητα. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία και οι εταίροι, διαχειριστές, υπάλληλοι και κάθε είδους συνεργάτες αυτής, όπως και ο/ η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Χρήστη εξ αυτής της αιτίας. Ο Χρήστης δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι του/της υπευθύνου/ης του Ιστότοπου για προβλήματα που ενδεχομένως ανακύψουν εξ αυτού του λόγου.
5.2 Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη ότι, προκειμένου η περιήγησή του στον Ιστότοπο να είναι εφικτή και ασφαλής εκ μέρους του, θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα (π.χ., ενδεικτικά, πρόσβαση στο διαδίκτυο) για τα οποία ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν έχει κανένα δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του/της υπευθύνου/ης του Ιστότοπου σε περίπτωση που π.χ., ενδεικτικά, υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (π.χ. βλάβη της συσκευής μέσω της οποίας περιηγείται κ.λπ.) από την επίσκεψη και περιήγηση στον Ιστότοπο δεν είναι δυνατή η σύνδεσή του με τον Ιστότοπο κ.λπ..
5.3 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο των πληροφοριών, που περιλαμβάνει ο Ιστότοπος έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν συνιστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο νομική συμβουλή, προτροπή επιλογής νομικής ενέργειας ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή ενέργεια εκ μέρους του/της υπεύθυνου του Ιστότοπου. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατανόηση των περιεχόμενων στον Ιστότοπο πληροφοριών καθώς και την περαιτέρω διαχείρισή τους και δεν έχει κανένα δικαίωμα να εγείρει έναντι του/της υπεύθυνου/ης του Ιστότοπου οποιαδήποτε αξίωση εξ αυτού του λόγου.

6. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
6.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου μπορεί να αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του/ της εταιρείας ή/και τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεομένων με αυτήν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην έννοια του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου, ως ανωτέρω σημειώνεται, εμπίπτουν οι φωτογραφίες, τα αρχεία, τα λογότυπα, τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα λογισμικά, τα κείμενα κ.λπ..
6.2 Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει και ο Χρήστης αποδέχεται: (α) ότι ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εμπορικής ή/και οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου ή/και τμήματος του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου και (β) ότι είναι επιτρεπτή για τον Χρήστη η χρήση του Ιστότοπου ή τμήματος αυτού μόνο για προσωπική και μη εμπορική και μη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη χρήση.
6.3 Το υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων (links) προς τρίτους. Ο/Η υπεύθυνος/η δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν λάβει την προαναφερόμενη ρητή γραπτή άδεια την οποία προτείνει ο/η υπεύθυνος/η.

7. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
7.1 Στις περιπτώσεις Χρηστών που ενδιαφέρονται να απευθύνουν ερωτήματα, να λάβουν δωρεάν βιβλία της εταιρείας, να ενημερωθούν για τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία, να συζητήσουν για υπόθεσή τους, ο Ιστότοπος ενδέχεται να ζητάει από τα προσωπικά δεδομένα μόνο ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) σε διάφορα σημεία του Ιστοτόπου και μόνο εφόσον οι Χρήστες επιλέγουν να επικοινωνούν με τον Ιστότοπο για τους ανωτέρω σκοπούς. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η εταιρεία και ο Ιστότοπος δεν θα ζητήσουν ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο άλλου είδους στοιχείο ή προσωπικό δεδομένο του Χρήστη εφόσον ο τελευταίος δεν απευθύνει ερώτημα στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, ο/η υπεύθυνος του Ιστότοπου δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν ζητηθεί σε Χρήστη να καταχωρίσει προσωπικά του δεδομένα σε άλλες ειδικές φόρμες επικοινωνίας που δεν θα ανήκουν στον Ιστότοπο της εταιρείας. Υπογραμμίζεται ότι όταν απευθύνετε ερωτήματα, αιτείστε να λάβετε δωρεάν βιβλία της εταιρείας ή να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία ή να ενημερωθείτε για υπόθεσή σας αποδέχεστε πλήρως το γεγονός ότι καταχωρείτε το ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτό καθώς και στην αμφίδρομη επικοινωνία μας για τους ανωτέρω σκοπούς τηλεφωνικά ή με ενημερωτικά e-mails (newsletters) και αποδέχεστε την επεξεργασία των ως άνω δεδομένων που μας παραχωρήσατε σε συνδυασμό με τη διεύθυνση IP σας και τα δεδομένα που δίνετε εσείς μέσω cookies αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας και της εμπειρίας πλοήγησής σας στον Ιστότοπο. Η ίδια συναίνεση δίδεται και όταν κάνετε σχολιασμό κάτω από σχετική ανάρτηση (π.χ. άρθρο, επικαιρότητα) όπως αυτό δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Παρά ταύτα, δεδομένα που αποστέλλονται εκουσίως μέσω Πλαισίων Επικοινωνίας (π.χ. e-mail, ονοματεπώνυμο,) χρησιμοποιούνται μόνον για τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας. Τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή να δοθούν σε τρίτους.
Σε κάθε περίπτωση ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των Χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.
Για αναλυτική πληροφόρησή σας ως προς την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων μεταβείτε εδώ
7.2 Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει ότι λαμβάνει κάθε μέτρο για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων του Χρήστη.
7.3 Ο Χρήστης, στην περίπτωση που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου μέσω του Ιστότοπου απαιτείται να δηλώσει κάποια στοιχεία και με μόνη τη δήλωση αυτών των στοιχείων εκ μέρους του συναινεί με τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών για το σκοπό της ανωτέρω επικοινωνίας.
7.4 Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δηλώνει προς τον Χρήστη ότι εάν δεν έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συναίνεση του δεν προβαίνει σε αποκάλυψη των στοιχείων του, πλην της περίπτωσης που τούτο θα απαιτηθεί από τον Νόμο. Σε κάθε περίπτωση ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δηλώνει στον Χρήστη, και ο Χρήστης συναινεί, ότι η χρήση των δηλωθέντων στοιχείων θα γίνει στο πλαίσιο της επικοινωνίας με αυτόν ή στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών προς αυτόν από τον/την ίδιο/α ή/και την εταιρεία υποστήριξης και κατασκευής του Ιστότοπου και ότι ο/η υπεύθυνος/η δεν ευθύνεται για την τυχόν μη επίτευξη επικοινωνίας λόγω μη επικαιροποιημένων ή ανακριβών ή αναληθών δηλωθέντων στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης εκ μέρους του Xρήστη και ο Xρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του/της υπευθύνου/ης και οποιουδήποτε τρίτου.
7.5 Χρήστης ο οποίος έχει προβεί σε δήλωση στοιχείων μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, έχει τα δικαιώματα τα οποία προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 της ΕΕ και η εν γένει σχετική νομοθεσία.
7.6 Newsletters: Για την περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω του Ιστότοπου, ο/η υπεύθυνος/η δηλώνει προς τον Χρήστη ότι η συλλογή των στοιχείων και στη συνέχεια η αποστολή των ενημερωτικών μηνυμάτων στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση, λαμβάνει χώρα κατόπιν της ρητής συναίνεσης του Χρήστη, ο οποίος με μόνη την εγγραφή του ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους για τον συγκεκριμένο σκοπό και τη συνακόλουθη αποστολή σε αυτόν των ενημερωτικών μηνυμάτων. Αμέσως μετά την εγγραφή στο newsletter o Χρήστης θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα, που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ενεργοποιήσει την επιλογή πιέζοντας τον υπερσύνδεσμο link που θα του δοθεί θα διαγραφεί εύκολα και απλά από newsletter. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα τόσο να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα των παραληπτών, πιέζοντας τον σχετικό σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται στο e-mail που θα του σταλεί στο πρώτο και σε κάθε επόμενο newsletter, όσο και την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχειών του. Ταυτόχρονα ο «χρήστης» δεσμεύεται ότι θα κρατά τα στοιχεία του επικαιροποιημένα και ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επίτευξη επικοινωνίας μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας λόγω π.χ. μη επικαιροποιημένων στοιχείων. Για την περίπτωση που ο «χρήστης» επιθυμεί να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του ή να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα παραληπτών newsletters πρέπει να επικοινωνεί με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@speedcouriers.gr μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ειδικά για την περίπτωση κατά την οποία ο «χρήστης» επιθυμεί να διαγραφεί από τη λίστα των παραληπτών newsletters πρέπει, εκτός από το να επιλέξει την ένδειξη unsubscribe μέσω του newsletter, το οποίο έχει λάβει, να επικοινωνήσει και με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@speedcouriers.gr μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει ότι τα ενημερωτικά μηνύματα που ενδέχεται να αποστείλει θα αφορούν είτε τις προσφερόμενες νομικές υπηρεσίες είτε εν γένει νομική ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποστολής newsletter ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει εντός 24 ωρών από τη λήψη του μηνύματος τη διαχείριση του Ιστότοπου στο info@speedcouriers.gr, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος επιβουλεύεται την υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση δεν ευθύνεται για ο,τιδήποτε αναφορικά με αυτή την αποστολή. Ο Ιστότοπος δεν πρόκειται να δώσει σε κανέναν τρίτο τη λίστα του newsletter η οποία και τηρείται σε ασφαλές περιβάλλον με τις κατάλληλες διαπιστεύσεις και πρωτόκολλα ασφαλείας. Η διαχείριση και η εταιρεία λαμβάνει όλα τα γνωστά και αποδεκτά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των αρχείων έναντι κακόβουλων επιθέσεων και ως εκ τούτου αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που τρίτος ανακτήσει με οποιαδήποτε μέθοδο κακόβουλα το σχετικό υλικό χρησιμοποιώντας παράνομα ή νόμιμα τεχνικά μέσα. Τόσο ο Ιστότοπος όσο και η εταιρεία δεν ευθύνονται σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης hacking στον Ιστότοπο και στα δεδομένα του, δεδομένου ότι ο Ιστότοπος τηρεί πάντοτε τις τελευταίες και ενημερωμένες εκδόσεις προστασίας ασφαλείας. Η ευθύνη δε αυτή δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση εάν η κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ασφαλείας γίνει απευθείας στον server, δεδομένου ότι δεν είναι στην αποκλειστική ευχέρεια του Ιστότοπου η παρέμβαση διόρθωσης του προβλήματος, αλλά στον διαχειριστή τού server. Προς τούτο η εταιρεία συνεργάζεται με διαχειριστή server που αποδεικνύει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και προστασίας έναντι κακόβουλων επιθέσεων τρίτων.

7.7 Cookies: Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη ότι ο Ιστότοπος κάνει χρήση μικρών αρχείων με πληροφορίες (“cookies”) για την αναγνώριση του Χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Ιστότοπου. H εκάστοτε ιστοσελίδα η οποία χρησιμοποιεί cookies τα αποθηκεύει, πιο συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού –web server, στη συσκευή περιήγησης του εκάστοτε χρήστη της έτσι ώστε κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα δύναται να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές. Ο/H υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και ότι η χρήση των cookies του/της επιτρέπουν ενδεικτικά να συλλέξει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του Ιστότοπου ενώ επίσης εξυπηρετούν την πλοήγηση του Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την απόρριψη των cookies μέσω των καταλλήλων ρυθμίσεων από τον φυλλομετρητή, ενώ με τη χρήση των cookies δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του Χρήστη. Η απόρριψη των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του Διαδικτυακού Χώρου.
Ο/H υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι ο Ιστότοπος κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε τον browser σας για να μην αποδέχεται τη χρήση cookies πιέστε εδώ για να σας δοθούν πληροφορίες.
7.8 Ο/Η υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι στην περίπτωση κατά την οποία επισκεφθεί διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω συνδέσμων και υπερσυνδέσμων του Ιστότοπου είναι χρήσιμο πριν την περιήγηση του σε αυτούς να ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των διαδικτυακών χώρων για την οποία ο/η υπεύθυνος/η δεν φέρει καμία ευθύνη.
7.9 Απόρρητο και ασφάλεια. Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει ότι λαμβάνει μέριμνα για τη διασφάλιση απορρήτου οποιασδήποτε πληροφορίας διαβιβαστεί από τον Χρήστη προς αυτήν μέσω της χρήσης του Ιστότοπου και ότι ενδεχομένως να προβαίνει σε χρήση των πληροφοριών αυτών στο πλαίσιο επικοινωνίας με τον Χρήστη μέσω του Διαδικτυακού Χώρου ή των προσφερομένων σε αυτόν υπηρεσιών, όπως ήδη ανωτέρω περιγράφεται.
7.10 Σε κάθε περίπτωση ο/η υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι για την ασφαλή περιήγησή του στον Διαδικτυακό Χώρο, όπως ήδη ανωτέρω υπό στοιχ. 5.2 έχει αναφερθεί, πρέπει να διαθέτει με δική του επιμέλεια κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και μέσα.
7.11 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@speedcouriers.gr

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
8.1. Με τη χρήση του Ιστότοπου ο Χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παραπάνω όρους, περιορισμούς και αποποιήσεις ευθυνών και συναινεί σε ό,τι χρειάζεται συναίνεση με βάση τα ανωτέρω.
8.2 Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
8.3 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και αναθεώρηση των παρόντων όρων αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.
8.4 Η ακυρότητα ενός όρου δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων.
8.5 Η μη άσκηση από τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου οποιουδήποτε δικαιώματός του/της δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτό.
8.6 Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων και δεν είναι εφικτή η φιλική διευθέτησή της αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Προοίμιο
Η εταιρεία Speedcouriers είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές.
Στην παρούσα Πολιτική οι όροι «Ιστότοπος», «Διαδικτυακός Χώρος» και «Χρήστης» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Όρους Χρήσης, που σας ενθαρρύνουμε να μελετήσετε μεταβαίνοντας εδώ.
Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την Πολιτική σε συνδυασμό και με τους Όρους Χρήσης εδώ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα μας ιδιωτικού απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση info@speedcouriers.gr

1. Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων
1.1 Ποια δεδομένα συλλέγουμε
Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε — για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια ή αν ζητήσετε να λάβετε νομικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στους Όρους Χρήσης εδώ και ιδίως στην ενότητα 7. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να έχετε ήδη δώσει παλαιότερα τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην εταιρεία. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στον Ιστότοπο της εταιρείας χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά σας και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Facebook, Google ή Twitter) με την εταιρεία, συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείστε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας.
Με την εγγραφή σας και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στην εταιρεία, συναινείτε επίσης στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε σε μία ιστοσελίδα της εταιρείας και παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας ως επισκέπτη–Χρήστη. Όταν εγγραφείτε ή συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής, ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουμε ως τον ίδιο Χρήστη ανεξάρτητα από τη χρήση διαφορετικών συσκευών και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας ως Χρήστη και σε όποιες άλλες ιστοσελίδες της εταιρείας επισκεφτείτε. Εάν μας στείλετε το βιογραφικό σας (CV) προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση μέσω διαδικτύου για θέση εργασίας στην εταιρεία, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε προκειμένου να δούμε αν ανταποκρίνεστε στις υπάρχουσες ευκαιρίες εργασίας της εταιρείας. Το βιογραφικό σας τηρείται σε ασφαλές σημείο του server στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@speedcouriers.gr για να αιτηθείτε να έχετε πρόσβαση, να αιτηθείτε την επικαιροποίηση των στοιχείων σας ή τη διαγραφή του αρχείου.
1.2 Η νομιμοποιητική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Η εταιρεία γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους Όρους Χρήσης, όπου σας ενθαρρύνουμε να μεταβείτε εδώ, και ιδίως στην ενότητα 7. Όπου τυχόν αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.
Η Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία μάς επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, εφόσον έχουμε τη νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη. Επίσης, απαιτείται να σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους αυτούς επεξεργασίας. Ως αποτέλεσμα, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας:
• Εκτέλεση σύμβασης: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση.
• Νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.
• Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας, είτε
• Η συναίνεση σας: ενδέχεται να σας ζητήσουμε ειδική άδεια να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα, οπότε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με την εταιρεία στο info@speedcouriers.gr
Η εταιρεία συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο ή από επαγγελματικά πρότυπα. Η έννοια των «ευαίσθητων» δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν την φυλή ενός προσώπου, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, τις θρησκευτικές ή παρεμφερείς του πεποιθήσεις, τη φυσική ή πνευματική του υγεία, τη σεξουαλική του ζωή ή το ποινικό του μητρώο. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη διακριτική σας ευχέρεια όταν παρέχετε ευαίσθητα δεδομένα στην εταιρεία και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα δεδομένα σε αυτήν, εκτός αν δια της παρούσης συναινείτε στη χρήση τους από την εταιρεία για τους νόμιμους επαγγελματικούς της σκοπούς και εάν συναινείτε στη διαβίβαση και αποθήκευση αυτών των δεδομένων προς και σε βάσεις δεδομένων της ίδιας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς την εταιρεία είναι, ή θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο support@speedcouriers.gr κοινοποιώντας στο info@speedcouriers.gr

1.3 Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Σε μερικές περιπτώσεις, η εταιρεία καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής χρησιμοποιούν cookies, web beacons και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν μας επισκέπτεσθε διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της εταιρείας.
1.3.1 Διευθύνσεις IP
Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του Ιστότοπου από εργαλεία ανάλυσης επισκέψεων στον ιστότοπο όπως Google Analytics κ.ά..

1.3.2 Cookies
Ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή στην συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάθε φορά που μας επισκέπτεστε στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει στον Ιστότοπο να θυμάται τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και να εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς.
Στον ιστότοπό ,ας, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner) το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies. Αν δεν δώσετε τη συγκατάθεση, ο υπολογιστής σας ή η συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών. Ένα δευτερεύον είδος cookies, τα οποία αναφέρονται ως «user-input» cookies, ενδέχεται να απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα. Αυτά τα cookies δεν θα αποκλείονται μέσω της χρήσης αυτού του προειδοποιητικού πλαισίου (banner). Η επιλογή σας θα αποθηκευτεί σε ένα cookie και θα ισχύει για τον χρόνο που θα το διατηρείτε στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας.
Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή όχι τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου.
Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.
Ακολουθεί λίστα με τα είδη cookies που χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου.
Σκοπός Περιγραφή Τύπος και Διάρκεια
Απόδοση (π.χ. προγράμματος περιήγησης του χρήστη) Οι ιστοσελίδες μας έχουν διαμορφωθεί με τη χρήση κοινών πλατφορμών διαδικτύου.
Οι πλατφόρμες αυτές έχουν ενσωματωμένα cookies τα οποία βοηθούν σε ζητήματα συμβατότητας (π.χ. προς προσδιορισμό του τύπου του προγράμματος περιήγησής σας) και στη βελτίωση της απόδοσης (π.χ., ταχύτερη φόρτωση του περιεχομένου). Διάρκεια περιήγησης
Διαγράφεται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης
Cookies Ασφαλείας (e.g. Asp .NET) Εάν εγγραφείτε για πρόσβαση σε περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, τα cookies μας βεβαιώνουν πως η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη για τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Για πρόσβαση σε περιοχή περιορισμένης πρόσβασης θα χρειαστείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας. Διάρκεια περιήγησης
Διαγράφεται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης
Προτιμήσεις Ιστοσελίδας Τα cookies μας μπορεί επίσης να καταγράφουν τις σχετικές με την ιστοσελίδα προτιμήσεις σας (π.χ. γλώσσα) ή να επιδιώκουν να ενισχύσουν την εμπειρία σας (π.χ., με την προσωποποίηση ενός χαιρετισμού ή του περιεχομένου).
Αυτό θα ισχύει για περιοχές όπου έχετε εγγραφεί ειδικά για πρόσβαση ή για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Διάρκεια περιήγησης
Διαγράφεται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης
Σχόλια επισκέπτη της ιστοσελίδας Χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο έρευνας εξωτερικού συνεργάτη προκειμένου να ζητήσουμε από ένα ποσοστό επισκεπτών να παρέχουν τα σχόλιά τους. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν τους επισκέπτες από το να προσκληθούν πολλές φορές.
Το πρώτο cookie (1) τοποθετείται εάν ο επισκέπτης δεν προσκληθεί να συμμετάσχει στην έρευνα, και χρησιμοποιείται προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι επισκέπτες δεν προσκαλούνται μετά την πρώτη επίσκεψη στην ιστοσελίδα.
Το δεύτερο cookie (2) τοποθετείται εάν ο επισκέπτης κληθεί να συμμετάσχει στην έρευνα, και χρησιμοποιείται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο επισκέπτης δεν θα κληθεί ξανά να συμμετάσχει εντός περιόδου 90 ημερών. Διάρκεια περιήγησης
Διαγράφεται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης
Τήρηση
Διαγράφονται αυτόματα μετά από 90 ημέρες ή με την εμφάνιση της πρόσκλησης για παροχή σχολίων.

Διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Χρησιμοποιούμε widgets κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών ή πλήκτρα για να σας παρέχουμε πρόσθετες λειτουργίες προκειμένου να διαδώσετε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής media και e-mail. Η χρήση αυτών των widgets ή πλήκτρων μπορεί να εγκαταστήσει ένα cookie στη συσκευή σας για να κάνει την υπηρεσία τους πιο εύκολη στη χρήση, να διασφαλίσουν ότι η αλληλεπίδραση σας εμφανίζεται στις ιστοσελίδες μας (π.χ. ενημερώνεται η καταμέτρηση της διάδοσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και να καταγράψουν τις πληροφορίες σύνδεσης των δραστηριοτήτων σας σε όλο το Διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα μας.
Σας ενθαρρύνουμε να μελετήσετε την πολιτική απορρήτου του κάθε παρόχου πριν από τη χρήση κάθε τέτοιας υπηρεσίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των widgets και τις εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δείτε παρακάτω. Τήρηση
Διαγράφονται αυτόματα μετά από δύο χρόνια, εάν δεν επισκέπτεστε πλέον τον Ιστότοπο

Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται άλλα εργαλεία τρίτων και widgets στις επί μέρους ιστοσελίδες μας προκειμένου να παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα. Η χρήση αυτών των εργαλείων ή των widgets ενδέχεται να εγκαταστήσει ένα cookie στη συσκευή σας για να κάνει την υπηρεσία τους πιο εύκολη στη χρήση, και να εξασφαλίσει ότι η δραστηριότητά σας εμφανίζεται σωστά στις ιστοσελίδες μας.
Τα cookies από μόνα τους δεν μας γνωστοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σας ταυτοποιούν προσωπικά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Στις αναλυτικές αναφορές μας, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP, αλλά μόνο για τον προσδιορισμό του αριθμού των μοναδικών επισκεπτών σε ιστοσελίδες μας και τη γεωγραφική προέλευση των επισκεπτών, και όχι για την ταυτοποίηση μεμονωμένων επισκεπτών.
Με την περιήγηση στις ιστοσελίδες μας και με την εισαγωγή των στοιχείων για τυχόν σύνδεση σας (login) ώστε να έχετε πρόσβαση σε περιοχές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες, συμφωνείτε ότι έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετούμε cookies στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή είτε στη συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.
1.3.3 Google Analytics
Η εταιρεία χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον Ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.
1.3.4 Web beacons
Το web beacon είναι ένα μικρό αρχείο με εικόνα (image file) σε μια ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή ορισμένων δεδομένων από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος κατά τον οποίο προβλήθηκε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, το είδος του φυλλομετρητή (browser), και η ύπαρξη των cookies που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). Η εταιρεία χρησιμοποιεί web beacons μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί web beacons προκειμένου να εντοπίζει την αποτελεσματικότητα του Ιστότοπου και να βελτιώνει σε συνδυασμό με τη διεύθυνση IP σας και τα δεδομένα που δίνετε εσείς μέσω cookies για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας και της εμπειρίας πλοήγησής σας στον Ιστότοπο.
Έχετε την επιλογή να κάνετε κάποια web beacons ανενεργά με το να απορρίψετε τα σχετικά cookies. Το web beacon θα μπορεί ακόμα να καταγράφει μια ανώνυμη επίσκεψη από τη διεύθυνση IP σας αλλά οι πληροφορίες από τα cookies δεν θα καταγράφονται.
1.3.5 Εργαλεία βάσει γεωγραφικής θέσης
Η εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τη γεωγραφική θέση του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή της φορητής συσκευής σας εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τη σχετική ρύθμιση. Αυτά τα δεδομένα θέσης συλλέγονται με σκοπό την παροχή προς εσάς πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική θέση σας, καθώς επίσης και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας που παρέχουμε βάσει γεωγραφικής θέσης.
1.4 Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων
Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικότητα ώστε να μπορείτε να κοινοποιείτε μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως το κουμπί Like του Facebook και το Twitter widget. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας του Ιστότοπου (βλέπε ανωτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies «Κοινωνικής Δικτύωσης»). Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεγεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που παρέχουν την εφαρμογή. Δεν έχουμε τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρείες ή τη χρήση των πληροφοριών σας από αυτές.
Επιπλέον, ιστοσελίδες της εταιρείας μπορεί να φιλοξενήσουν blogs, forums και άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες (συλλογικά αναφερόμενα ως «λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης»). Ο σκοπός των λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και περιεχομένου. Κάθε προσωπική πληροφορία που παρέχετε σε οποιαδήποτε λειτουργία μέσου κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλους χρήστες της εν λόγω λειτουργίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατά το στάδιο συλλογής), επί των οποίων ενδέχεται να έχουμε περιορισμένο ή καθόλου έλεγχο.
Η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων (εικόνες, κ.λπ.) μέσω των ιστοσελίδων της εταιρείας είναι παράνομη, εκτός εάν έχει αποκτηθεί προηγούμενη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.
1.5 Παιδιά
Η εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Η πολιτική μας είναι να μη συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών.

2. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων
2.1. Μεταφορά σε τρίτα μέρη
Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα.
Αυτό συμπεριλαμβάνει:
• Τους παρόχους υπηρεσιών μας: Η εταιρεία ενδέχεται να συνεργάζεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή με οργανισμούς που μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας. Η εταιρεία διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε αυτούς μόνο όταν αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας. Γνωστοποιούμε μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για να τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και μόνο εφόσον υφίσταται η αντίστοιχη νομιμοποιητική βάση.
• Δικαστήρια, δικαστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή ρυθμιστικές αρχές: H εταιρεία ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου απαιτείται ή είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία , τις δικαστικές αποφάσεις ή τις , κανόνες ή εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών.
• Έλεγχοι: γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για ελέγχους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας.
Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΟΧ σε εξωτερικές εταιρείες που συνεργάζονται με εμάς ή για λογαριασμό μας για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής. Η εταιρεία μπορεί επίσης να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα εκτός του ΕΟΧ. Εάν αυτό συμβεί τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίσουν να προστατεύονται και κατά τη μεταφορά ή/και αποθήκευσή τους στο εξωτερικό από συμβάσεις που έχουν συναφθεί με οργανισμούς εκτός του ΕΟΧ και περιλαμβάνουν ρητές αναφορές στην συμμόρφωση με τις προβλέψεις του GDPR.
Επίσης, η εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους, για δική τους απευθείας χρήση για προωθητικούς σκοπούς (marketing).
3. Επιλογές
Γενικά, δεν απαιτείται να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα στην εταιρεία διαδικτυακά, αλλά μπορεί να ζητήσουμε από εσάς να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις μας. Η εταιρεία μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν αποδεχθείτε τη ρήτρα της συναίνεσης για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα φροντίσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην ενότητα “Cookies”, εάν επιθυμείτε να αποφύγετε να σας εντοπίσουν τα cookies καθώς περιηγείστε στον Ιστότοπό, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser) να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν αποστέλλεται ένα cookie. Σημειωτέον, ωστόσο, ότι κάποια τμήματα του Ιστοτόπου ενδέχεται να μην μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά αν επιλέξετε να αρνείστε τα cookies.
4. Πρόσβαση
Εάν έχετε υποβάλει προσωπικά δεδομένα στην εταιρεία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Πρόσβασης και Διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα. Αυτό ορισμένες φορές αποκαλείται ως «Αίτημα Πρόσβασης του Υποκειμένου». Εάν συμφωνήσουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, θα σας τα παρέχουμε δωρεάν. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν τα δεδομένα που έχουμε για σας είναι ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα.
• Αντίρρησης στην επεξεργασία: έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους.
• Διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν εάν βρίσκονται στο αρχείο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Περιορισμός στην επεξεργασία: έχτε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους.
• Φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλη μορφή, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
• Δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομώνων, δηλαδή την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, Τηλ. 2106475600, e-mail: contact@dpa.gr).
Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα είτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αυτά επικοινωνώντας με την εταιρεία στο info@speedcouriers.gr κι εμείς θα καταβάλουμε όλες τις εύλογες και πρακτικές προσπάθειες να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.
Επισημαίνεται ότι δεν ζητούμε και δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία από ή για οποιοδήποτε παιδί (κάτω των 16ετών) χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα.
5. Ασφάλεια Δεδομένων, Ασφάλεια Επεξεργασίας Δεδομένων, Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, Αποθήκευση, Χρόνος Τήρησης και Ακεραιότητα των Δεδομένων
Η εταιρεία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την εταιρεία, η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ενάντια σε όλες τις απειλές. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε μια ειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών και μια διαδικασία αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.
Η ασφάλεια επεξεργασίας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Λαμβάνουμε για αυτό όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της παρούσης Πολιτικής.
Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται κατά περίπτωση, τα εξής:
Α. Χρήση κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) κατά τη συλλογή ή τη μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών. Η κρυπογράφηση SSL είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστά τα δεδομένα μη αναγνώσιμα για οποιονδήποτε άλλον εκτός από εμάς.
Β. Περιορισμός της πρόσβασης στις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς. Π.χ. η πρόσβαση επιτρέπεται διαβαθμισμένα στα μέλη του προσωπικού ώστε να διαθέτουν πρόσβαση μόνο στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ή την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.
Γ. Εφαρμογή φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων ασφαλείας σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο (και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 7 χρόνια, εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία). Σε όλες τις περιπτώσεις η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτησή τους.
Όπως προβλέπει και η νομοθεσία σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η εταιρεία γνωστοποιεί χωρίς καμία καθυστέρηση και εάν είναι δυνατόν εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος στην αρμόδια εποπτική αρχή (ΓΚΠΔ Άρθρο 33). Εκτός αν η παραβίαση προσωπικού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας παραβιαστούν κατά τρόπο που ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τις ελευθερίες και τα δικαιώματά σας έχουμε την αντίστοιχη υποχρέωση ενημέρωσής σας χωρίς καμία καθυστέρηση όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό ΓΚΠΔ. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν όσα προβλέπει ο ΓΚΠΔ (GDPR) Άρθρο 34.

6. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι ο Ιστότοπος μπορεί να εμπεριέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους, που διέπονται από άλλες πολιτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να διαφέρει από την παρούσα Πολιτική. Παρακαλείστε να μελετάτε την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε πριν αποκαλύψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα.
Με την εγγραφή σας σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της εταιρείας και με την περιήγηση σας σε άλλη ιστοσελίδα της εταιρείας ενώ παραμένετε συνδεδεμένοι, συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου της ιστοσελίδας της εταιρείας που επισκέπτεστε.
7. Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών
Η εταιρεία λαμβάνει προσωπικά δεδομένα κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών – συνήθως κατά την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εργοδότες, επιχειρήσεις με πελάτες φυσικά πρόσωπα και στον δημόσιο τομέα. Οι σχέσεις μας με τους πελάτες διέπονται από τις επιστολές συνεργασίας και τους γενικούς όρους συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε. Η εταιρεία παρέχει νομικές/δικηγορικές υπηρεσίες. Η εταιρεία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, και τις εφαρμοστέες κανονιστικές οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
8. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Η εταιρεία μπορεί να τροποποιεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να απεικονίζει τις πρόσφατες πρακτικές απορρήτου μας. Όταν τυχόν προβούμε σε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην αρχή αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
9. Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@speedcouriers.gr

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.